درباره پروفیل های درز انقطاع و انبساط

همگان مي دانند که بارهاي جانبي ناشي از عوامل طبيعي همچون طوفان، زلزله و نوسانات دما، از عوامل بسيار مهم تاثير گذار بر طراحي سازه ها مي باشند و لازم است در خصوص ميزان تاثير گذاري آنها و پيش بيني سيستم هاي مقاوم در برابر آنها تمهيداتي انديشيده شود. تمامي کشورها از جمله ايران آيين نامه هاي مفصل و دستورالعمل هايي در خصوص نحوه محاسبه مناسب اين بارهاي جانبي و چگونگي کاهش اثرات آنها بر ساختمانها تدوين نموده و به مرحله اجرا گذاشته اند. يکي از موارد توصيه شده که در آيين نامه 2800 ايران (طرح ساختمانها در برابر زلزله) نيز صراحتاً بدان اشاره شده است، تاثير گذاري پلان هندسي سازه در ميزان جذب نيروهاي جانبي و تشديد اثرات آن بر سازه مي باشد. توجه به مسئله فوق الذکر از يکسو و در نظر گرفتن ذائقه بهره بردار در استفاده از طرح هاي پيچيده و زيبا از سوي ديگر، مهندسين طراح را در مقابل يک چالش بزرگ قرار ميدهد.
گرايش به زيبائي و اشکال خاص و محدوديتهاي اجرايي از يکسو و قرارگيري سازه هاي با رفتارهاي ديناميکي متفاوت در کنار هم از سوي ديگر، ميتواند در هنگام وقوع زمين لرزه سازه ها را در مقابل اثرات مضاعف مخرب قرار دهند. همچنين تبديل سازه به قطعات کوچک تر و ساده تر در پلان با به کار گيري درزهاي اجرايي به عنوان يک راهکار موثر و ارزان قيمت که بار مالي مستقيم زيادي را نيز به پروژه تحميل نميکند مي تواند در نظر گرفته شود،تا با اين کار هم خواست کارفرما تامين گردد و هم رفتار سازه و ميزان جذب نيروهاي جانبي آن تحت کنترل در آيد. لذا اکنون با عنايت به توضيحات فوق الذکر و کاربرد روزافزون درزهاي اجرايي در پروژه هاي ساختماني و صنعتي و ... مسئله جديدي که فراروي مهندسان قرار ميگيرد چگونگي پوشش اين درزها با حفظ عملکرد فني آنها است.


 • اهميت استفاده از پروفيل هاي درز انقطاع

  عدم استفاده و يا استفاده نابجا و نامناسب از پروفيل هاي درز انقطاع مي تواند باعث ايجاد ترک در پوشش هاي بالاي سطحي (finishing) يا گسيختگي هايي در گوشه ها شود. در اکثر موارد تعمير خرابي ها و استفاده مجدد از پروفيل مناسب بسيار هزينه بر خواهد بود که بايستي به اين موضوع هزينه هاي بالاي اجرائي و کاهش کيفيت کار را هم اضافه نمود. تنوع پروفيل هاي درز انقطاع تابع محل اجراي آن مي باشد. اين مقاطع به روشهاي مختلف دسته بندي مي شوند که تابع خصوصيات محل نصب و کاربري آن مي باشد.

   


 • دسته بندي پروفيل ها

  الف: پروفيل جهت نصب در کف
  انتخاب پروفيل صحيح بسيار مهم مي باشد، چنانچه سطح عبوري تحت اثر باري بجز بار زنده ناشي از تردد انسان باشد،اطلاع از نوع و ميزان بار بسيار حائز اهميت خواهد بود، اين بارها ميتواند خودرو، جرثقيل و يا کاميون باشد.
  اين بارها در استانداردهاي DIN 1055 و DIN 1072 تعريف شده مي باشند.

  ب: پروفيل جهت سقف و ديوار
  برعکس پروفيل هاي کف، اين نوع پروفيل ها تابع تغييرات بار نمي باشند. همچنين بهتر است پروفيل هاي ديواري از نظر زيبائي با پروفيل هاي کف مطابقت و همخواني داشته باشند و پروفيل هاي همگون بايستي در فضاهاي يکسان استفاده شوند. به هر حال فراموش نکنيم انتخاب نابجاي يک پروفيل، ميتواند دليل نتايج ناخواسته بعدي باشد.

  ج: پروفيل جهت استفاده در بالکن ها
  اين نوع پروفيل ها بايستي ضد آب بوده ضمناً با عايق اجرا شده در محل چسبندگي خوبي برقرار نمايند، همچنين اين پروفيل ها ميتوانند در صورت نياز ، با هدف ايزولاسيون در ديوارهاي نگهبان و فونداسيون ها استفاده گردند.

  د: مسدود کننده هاي آتش
  اين قطعات با هدف جلوگيري از انتقال دود و آتش از طريق درزهاي انقطاع براي يک زمان حداقل 2 ساعته طراحي و توليد گرديده اند. مصالح مورد استفاده جهت در توليد آنها فيبرهاي پايه معدني يا پشم سنگ بوده که داراي کلاس A1 (غير قابل اشتعال) مطابق با part1 استاندارد DIN 4102 مي باشند.

1- فرم طنابي:
از پشم سنگ تقويت شده با الياف شيشه ساخته شده اند و در درزهاي 10 تا 55 ميلي متر کاربرد دارند. بسته به اندازه درز ابعاد ايـن قطعات از 12 ميلي متر تا 60 ميلي متر مي باشد. به عنوان مثال اگر عرض درز 37-27 ميلي متر باشد سايز قطعه مورد استفاده 50 ميلي متر خواهد بود.

 

2- فرم تاشو:
اينها صفحهاتي هستند که از يک لايه فيبر شامل فوم معدني تشکيل شده اند. براي شکافهاي 10 تا 50 ميلي متر قابل اجرا بوده. ابعاد صفحات 250 mm × 1000 mm براي کف و 1000 mm × 200 mm براي سقف مي باشد. ضخامت صفحات بين 10 تا 35 ميلي متر متغير است.

 

2- فرم بلوک:
ايـن قطعـات از لايه هـاي فيبـر شامـل فـوم معـدني که بـا يک چسـب مخصوص بـه هم چسبيده انـد تشکيـل شده انـد و تنوع ابعـادي آنهـا براي عرضهـاي 50 تـا 200 ميلي متـر مي باشـد.
براي اجـرا در محل ديـوار و سقف نيـاز به ضخـامت هاي مختلفي مي باشد. به عنـوان مثـال بـراي درز روي ديـوار بـه عـرض 120 ميلي متر قطعـه مناسب 165mm × 140mm × 1000mm است ولـي هميـن عـرض در سقـف بلـوک 165mm × 190mm × 1000mm را نياز خواهد داشت.

درجه مقاومت در مقابل آتش، محل اجرا همچون ديوار، سقف يا کف مشخصات مهمي هستند که در انتخاب مناسب اين مصالح ايفاي نقش مي نمايند.

 • نکات مهم در کاربرد:

  1- پهناي ژوئن بايستي از زير سطح دال تا روي کف سازي يکسان باشد.
  2- لبه هاي درز يعني دقيقاً همان جائي که پروفيل ها نصب ميگردند بايستي به خوبي آماده گردند و لبه هاي داخلي که صاف نيستند بايستي کاملاً تراز شوند.
  3- پروفيل بايستي محکم بصورتي که هيچ گونه حرکتي نداشته باشند در جاي خود قرار گيرند. ملات آماده با مقاومت بالا (5.50 N/mm2) ميتواند براي روي پروفيل در صورت نياز استفاده شود.
  4- فاصله بين پيچها در طول پروفيل و بين پيچ ها و لبه درز بايستي يکسان بوده و مطابق دستورالعمل اجرا باشد.


 • نصب:

  پروفيل هاي کف
  10 الي 15 سانتي متر از لبه پروفيل اولين محل جهت شروع نصب انتخاب شود و پيچهاي بعدي در هر 30 سانتي متر تا انتهاي کار نصب شوند. پيچها به نحوي بايستي تثبيت شوند که کاملاً مانع حرکت بشوند. براي پروفيل هاي در مقابل بارهاي سنگين از رول پلاک هاي 8 ميلي متري فلزي استفاده ميشوند. پروفيل هايي که فقط تحت اثر بارهاي ناشي از تردد نفرات قرار دارند از رول پلاک هاي پلاستيکي 8 ميلي متري استفاده مي شوند، پيچ مورد مصرف در هر دو مورد پيچ 6 فولادي خواهد بود.

  پروفيل هاي ديواري و سقفي
  پروفيل هاي ديواري از بالا به پايين روي ديوار ثابت ميشوند از لبه بالايي، لاستيک مياني در محل خودش قرار داده ميشود براي 1 تا 2 متر اوليه و در هر 20 سانت با فشردن لبه هاي محل قرار گيري از حرکت لاستيک (سرخوردن) در هنگام نصب جلوگيري شود.

  پروفيل هاي ترافيكي


 • نكاتي جهت انتخاب و استفاده صحيح از پروفيل

  در زمان انتخاب يک پروفيل فراموش نکنيم که پروفيل ها هم در خارج و هم در داخل قابل اجرا مي باشند.ملاک هاي مهم ديگري نيز وجود دارد،جهت انتخاب صحيح يک پروفيل پارامترهايي بايد در نظر گرفته شوند که در ذيل به آن ها اشاره مي گردد.

  (1) GAP (FB)i
  حرکت و جابجايي سازه به روشهاي استاتيکي و ديناميکي توسط محاسب تعيين ميشود و پهناي درز انقطاع بر مبناي آن محاسبه ميگردد.

  (2) پوشش

الف: روي کار
اين نوع پروفيل زماني بکار ميروند که پوشش ها تکميل شده باشند و در اين مرحله درز انقطاع بخواهد نصب شود. در اين حالت همانطور که گفته شده قسمت قابل روئيت بزرگتر از پروفيل هاي توکار است.

ب: زير کار
پروفيل ها قبل يا بعد از پوشش قابل اجرا هستند، اگر پوشش نهايي هنوز کامل نشده باشد و کارفرما در اين مرحله بخواهد پروفيل را نصب کند پروفيل هاي توکار قابل استفاده خواهند بود. براي اين نوع پروفيل قسمت قابل رويت کار کوچکتر از پروفيل هاي روي کار خواهد بود.

(3) ضخامت پوشش (H)
براي کاربرد پروفيل هاي توکار ضخامت پوشش نهايي بايستي تعريف شده و مشخص باشد تا پروفيل مناسب انتخاب گردد.

(4) ظرفيت باربري پروفيل
چنانچه پروفيل انتخابي در کف باشد،بار وارده در انتخاب نوع پروفيل موثر خواهد بود ، اين بار مي تواند ناشي از عبور انسان و يا بار ناشي از عبور يک کاميون باشد.

(5) ظرفيت جابجايي افقي
دانستن جابجايي تقريبي بين 2 بلوک از يک سازه و به کارگيري پروفيل مناسب با آن از آسيب ديدن سازه و طبعاً پروفيل نصب شده جلوگيري مي نمايد. اين مسئله از مهمترين مسائل در ساختمان ها خصوصاً ساختمان هاي واقع شده بر روي بستر نرم ميباشد.

(6) ظرفيت باربري قائم سازه
به اين مسئله در انتخاب نوع پروفيل بايستي توجه ويژه شود و اين موضوع بستگي کامل دارد به فونداسيون و بار وارده بر آن همچنين به مشخصات طبقات، اين موضوع خصوصاً در بحث معادن و مناطق لرزه خيز بيشتر خودنمايي مي کند.

(7) اثرات شيميائي
اينکه پروفيل در مقابل چه نوع از مواد شيميائي قرار خواهد گرفت مي تواند در انتخاب نوع پروفيل موثر باشد.

(8) آب بند بودن
در محل هائي که در معرض آب هستند مثل پارکينگ هاي زير زميني و .... پروفيل هاي آب بند استفاده مي شود.


ساير اطلاعات درباره پروفيل هاي ما

1- پروفيل ها مطابق تاييديه ISO 9001 و استاندارد DIN توليد شده اند و در مقابل اصطکاک و فشار مقاوم هستند.

2- مقطع پروفيل ها مطابق بارهاي استاتيکي و ديناميکي طراحي گرديده اند.
3- لاستيک بکار رفته در پروفيل براي رنگ سياه از EPDM و جهت رنگ خاکستري از ترموپلاستيک تهيه شده اند که فوق العاده در مقابل اصطکاک ، مواد شيميايي و پارگي مقاوم هستند.
4- هر دو نوع پروفيل هاي کفي و ديواري به راحتي نصب مي شوند.توجه گردد که بجز مواردي که بارهاي سنگين وجود دارد رولپلاک پلاستيکي و پيچ فلزي کاملاً پاسخگوي تثبيت پروفيل خواهد بود و در زماني که بار سنگين داشتيم ميتوانيم از رولپلاک هاي فلزي کمک بگيريم.
5- دهانه پروفيل هاي ما از 10 ميليمتر تا 40 ميليمتر و با تنوع 200 تيپ ميباشند و براي گوشه ها نيز براي هر تيپ يک پروفيل طراحي گرديده است.
6- علاوه بر ايـن پروفيل هـايي نيز براي بارهاي سنگيـن (جرثقيل و کاميون) طراحي شده اند، اين بجز پروفيل هايي است که براي مناطق لرزه خيز و به طور جداگانه طراحي گرديده است.